Regulamin Akcji Cyfrowa Wyprawka 2017

 1. Organizatorem „Akcji Cyfrowa Wyprawka 2017”, zwanej dalej „Akcją”, jest Fundacja Panoptykon z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzechowskiej 4/4.
 2. W Akcji mogą wziąć udział osoby, które zawodowo zajmują się edukacją dzieci i młodzieży. Osoby biorące udział w Akcji zwane są dalej „Uczestnikami”.
 3. Żeby wziąć udział w Akcji, Uczestnicy wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://crm.panoptykon.org/akcja-cw2017. Po przesłaniu formularza przez Uczestnika Organizator wyśle Uczestnikowi na adres placówki wskazany w zgłoszeniu paczkę z materiałami edukacyjnymi, w tym plakatami, które Uczestnik zobowiązuje się wywiesić w swojej placówce edukacyjnej, i materiałami do przeprowadzenia zajęć. Zapisy otwarte będą do wyczerpania materiałów, nie później niż do 7 kwietnia 2017 r.
 4. Nie później niż do 10 czerwca r. za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Organizatora Uczestnik przesyła zdjęcia plakatów umieszczonych w swojej placówce edukacyjnej oraz relację z zajęć przeprowadzonych na podstawie lub w oparciu o dowolny scenariusz lekcji lub scenariusz spotkania z rodzicami, opracowany przez Fundację Panoptykon, dostępny na portalu edukacyjnym Cyfrowa Wyprawka lub w publikacji Wychowanie do życia w cyfrowym świecie. Przewodnik. Relacje mogą zawierać na przykład opis, zdjęcia, grafiki lub nagrania.
 5. Jury Akcji, składające się z przedstawicieli zespołu i współpracowników Fundacji Panoptykon, wytypuje najciekawsze zgłoszenia, które zostaną opublikowane na stronie Organizatora. Autorzy i autorki trzech najciekawszych zgłoszeń (Zwycięzcy) zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w 6-godzinnym warsztacie na temat świadomego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii, które odbędzie się w Warszawie w sierpniu lub we wrześniu 2017 r. (dokładny termin zostanie uzgodniony ze Zwycięzcami). Dodatkowo Organizator wyróżni 10 relacji, których Autorzy (Wyróżnieni) również zostaną zaproszeni do udziału w warsztacie.
 6. Organizator powiadomi Uczestników o wynikach Akcji do 23 czerwca 2017 r.
 7. Zgłoszenie do udziału w Akcji relacji z przeprowadzonych zajęć traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że relacja nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. Za ewentualne roszczenia wynikające z naruszenia praw autorskich i dóbr osobistych w pracy odpowiada Uczestnik zgłaszający relację.
 8. Z chwilą przekazania Organizatorowi relacji Uczestnik, któremu przysługują do niej prawa, udziela mu nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony na korzystanie z relacji i ze wszystkich jej elementów. Udzielona przez Uczestnika licencja daje Organizatorowi również możliwość udzielania nieograniczonej czasowo i terytorialnie sublicencji na całość lub fragmenty relacji, które mogą być wykorzystywane wspólnie z innymi relacjami lub odrębnie, w zakresie następujących pól eksploatacji: (a) opublikowania relacji, (b) rozpowszechniania relacji wszelkimi znanymi sposobami, w tym w Internecie, (c) zwielokrotniania, (d) publicznego odtwarzania (np. nagrań dołączonych do relacji), (e) wytwarzania egzemplarzy dzieła każdą techniką, (f) nadawania i reemitowania. Ponadto zezwolenie obejmuje sporządzanie opracowań na podstawie przesłanych relacji i rozporządzanie nimi, a twórcy zrzekają się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania. Uczestnicy rozumieją i akceptują fakt, że relacje będą udostępniane na podstawie wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe w brzmieniu dostępnym na stronie Creative Commons, i w związku z tym zobowiązują się nie wykonywać autorskich praw osobistych do utworów udostępnianych na wolnych licencjach w zakresie, w jakim mogą one kolidować z postanowieniami tych licencji.
 9. Dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu) będą przetwarzane przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o przebiegu Akcji. Imię i nazwisko oraz nazwa placówki edukacyjna zostaną wykorzystane do wystawienia zaświadczenia o udziale w akcji.
 10. Dane Uczestników zostaną usunięte po zakończeniu Akcji z wyjątkiem danych Zwycięzców i Wyróżnionych, danych osób, które wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych także po zakończeniu Akcji oraz danych, które uczestnicy zamieszczą w swoich relacjach.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: wyprawka@panoptykon.org (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Panoptykon”), jednakże jeśli nastąpi to w czasie trwania Akcji, będzie oznaczało rezygnację z udziału w niej.
 12. Koszty wysyłki materiałów pokrywa Organizator. Organizator pokrywa również koszty organizacji warsztatu i podróży Zwycięzców w obie strony i w razie konieczności – ich zakwaterowania (Wyróżnieni pokryją je z własnej kieszeni). Jeśli w związku z przyznaniem nagród, o których mowa w pkt 5, powstanie obowiązek opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizator pokryje koszt tego podatku, przekazując go bezpośrednio na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a także odwołania lub przerwania Akcji. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na portalu edukacyjnym Cyfrowa Wyprawka i wysłane mailem do Uczestników.

WEŹ UDZIAŁ W AKCJI!