Regulamin konkursu „Sprawdź się z Cyfrową Wyprawką”

 1. Organizatorem konkursu „Sprawdź się z Cyfrową Wyprawką”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Fundacja Panoptykon z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzechowskiej 4/4.

 2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które zawodowo zajmują się edukacją dzieci i młodzieży. Osoby biorące udział w Konkursie zwane są dalej „Uczestnikami”.

 3. Żeby wziąć udział w konkursie, Uczestnicy wysyłają na adres: wyprawka@panoptykon.org relacje z zajęć przeprowadzonych na podstawie dowolnego scenariusza lekcji opracowanego przez Fundację Panoptykon, dostępnego na stronie portalu edukacyjnego Cyfrowa Wyprawka (cyfrowa-wyprawka.org). Relacje można przesyłać do końca października 2015 r. Mogą one zawierać na przykład opis, zdjęcia, grafiki lub nagrania.

 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominek w postaci egzemplarza gry Trzęsienie danych oraz zestawu plakatów dotyczących bezpieczeństwa w Internecie.

 5. Jury konkursu, składające się z przedstawicieli Fundacji Panoptykon, wytypuje najciekawsze zgłoszenia, za które przyzna dodatkowe nagrody (zestaw 6 egzemplarzy gry Trzęsienie danych, zestaw plakatów i publikacji Centrum Edukacji Obywatelskiej) i wyróżnienia (zestaw 6 egzemplarzy gry Trzęsienie danych i zestaw plakatów). Organizator powiadomi Uczestników o wynikach konkursu 5 listopada.

 6. Zgłoszenie relacji z przeprowadzonych zajęć do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że relacja nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. Za ewentualne roszczenia wynikające z naruszenia praw autorskich i dóbr osobistych w pracy odpowiada Uczestnik zgłaszający relację.

 7. Z chwilą przekazania Organizatorowi relacji Uczestnicy, którym przysługują do niej prawa, udzielają mu nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony na korzystanie z relacji i ze wszystkich jej elementów. Udzielona przez Uczestnika licencja daje Organizatorowi również możliwość udzielania nieograniczonej czasowo i terytorialnie sublicencji na całość lub fragmenty relacji, które mogą być wykorzystywane wspólnie z innymi relacjami lub odrębnie, w zakresie następujących pól eksploatacji: (a) opublikowania relacji,(b) rozpowszechniania relacji wszelkimi znanymi sposobami, w tym w Internecie, (c) zwielokrotniania, (d) publicznego odtwarzania (np. nagrań dołączonych do relacji), (e) wytwarzania egzemplarzy dzieła każdą techniką, (f) nadawania i reemitowania.Ponadto zezwolenie obejmuje sporządzanie opracowań na podstawie przesłanych relacji i rozporządzanie nimi, a twórcy zrzekają się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania. Uczestnicy rozumieją i akceptują fakt, że relacje będą udostępniane na podstawie wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska w brzmieniu dostępnym na stronie Creative Commons, i w związku z tym zobowiązują się nie wykonywać autorskich praw osobistych do utworów udostępnianych na wolnych licencjach w zakresie, w jakim mogą one kolidować z postanowieniami tych licencji.
 8. Dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu) będą przetwarzane przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o przebiegu Konkursu. Natomiast adres korespondencyjny Użytkowników będzie przetwarzany w celu przesłania nagród, wyróżnień i upominków.

 9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: wyprawka@panoptykon.org (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Panoptykon”).

 10. Dane Uczestników konkursu zostaną usunięte po zakończeniu konkursu (1 grudnia br.). W związku z tym wszelkie reklamacje związane z konkursem przyjmujemy do 30 listopada br.

 11. Koszty wysyłki nagród, wyróżnień i upominków pokrywa Organizator.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a także odwołania lub przerwania Konkursu. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na portalu edukacyjnym Cyfrowa Wyprawka.